1. کلیه مقررات انضباطی دانشگاهها در این مرکز رعایت می شود و داوطلبان ملزم به رعایت کامل مفاد آن می باشند.
 2. ثبت نام در صورت وجود ظرفیت در دوره مورد نظر انجام می شود و با توجه به محدودیت پذیرش، الویت ثبت نام بر اساس مدارک کامل و پرداخت شهریه دوره می باشد.
 3. حداقل ظرفیت پذیرش هنرجویان و شرط برگزاری دوره 5 نفرمی باشد.
 4. پرداخت شهریه ثبت نام دوره های آموزشی باید با نام شخص متقاضی دورهپرداخت گردد.
 5. رعایت پوشش اسلامی، موازین اخلاقی و اجتماعی در محیط های آموزش مرکز الزامی است.
 6. در صورت هرگونه بی نظمی و ناهنجاری در مرکز توسط هنرجو، از ادامه حضور نامبرده در مرکز جلوگیری به عمل آمده و شهریه به وی استرداد نخواهد شد.
 7. هنرجویان طبق برنامه تعیین شده از سوی مرکز موظف به حضور مرتب در کلاس ها می باشند.
 8. حضور هنرجویان در کلاس ، قبل از حضور استاد الزامی است.
 9. حضور همراه به هر عنوان در کلاس ممنوع است.
 10. در صورتی که دوره ای تخصص یباشد، ممکن است محل تشکیل کلاس به ساختمانهای اصلی دانشگاه و یا دیگر مراکز آموزشی منتقل گردد.
 11. هنرجویان موظف به حفاظت از اموال شخصی خود بوده و مرکز آموزش مرکز در قبال اموال همراه هنرجویان هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
 12. هنرجو موظف به تکمیل فرم ثبت نام و ارزشیابی بصورت کامل و دقیق می باشد.گواهی پایان دوره صرفاً بر اساس اطلاعات این فرم صادرمیشود.
 13. گواهی پایان دوره منوط به تسویه حساب کامل ، تحویل مدارک و اخذ حد نصاب لازم در آزمون پایان دوره یا ارائه پروژه و عدم غیبت بیش از حد مجاز (۱۵% مدت دوره آموزشی) و رعایت آئین نامه انضباطی صادر می گردد). حداقل نمره قبولی برای صدور گواهینامه ۶۰ از ۱۰۰ است).
 14. هنرجویان محترم می بایست حداکثر تا شش ماه پس از پایان دوره نسبت به دریافت گواهینامه خود اقدام فرمایند. تحویل گواهینامه با تأخیر مشمول هزینه تأخیر خواهد بود.
 15. درصورت انصراف از دوره، میزان استرداد شهریه مطابق جدول ذیل خواهد بود:
ردیف زمان انصراف میزان استرداد شهریه
1 تا 48 ساعت قبل از شروع دوره 90% از کل شهریه
2 کمتر از 48 ساعت قبل از شروع دوره 50% از کل شهریه